Services  

Services


Všetky druhy fotografie:

portrétna,

zábery architektúry - objektov a interiérov,

reportážna,

fotografické zátišie - zábery výrobkov,

výstupy na ľubovoľných médiách, vrátane digitalizácie pre print, web, a pod.,

vyhotovenie podkladov pre propagačné materiály,

grafická úprava, zlom a tlač plagátov, prospektov a publikácii
All kinds of photographies:

portrait,

architecture shots (the objects and the interiors),

reportage,

seclusion-shots of the products

Shots for media, digitizing for print, web, etc

Graphic design, poster printing, publication printing.